Nem adhat fel új rendelést az ön országából. United States

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

2018. március 4. napjától hatályos

Preambulum

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot, mert
megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja jelen ÁSZF tartalmát.
Ha jelen ÁSZF-el, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével, vagy
bármely más vonatkozó kérdéssel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy amennyiben egyedi igényét
szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a feltüntetett elérhetőségek
bármelyikén.

Impresszum

Elnevezés: EFG Cosmetic Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 13.
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01 09 299204
Adószám: 25969591-2- 42
Képviselő: Burai Éva Beáta ügyvezető
Elektronikus elérhetőség: info@jewerlyen.hu
Honlap: www.jewerlyen.hu
Bankszámlaszám: 10300002-10689649- 48820010
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: EFG COSMETIC KFT.
Székhely: 1061 Budapest, Paulay ede utca 13.
Elérhetőségek: +361 426 0278

Fogalommeghatározások

Felek: Eladó és Vevő együtt
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, amelynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: az impresszumban megjelölt weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé

tévő eszköznek minősül
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben
közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést
biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt
minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Irányadó jogszabályok
A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok irányadók:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról;
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól;
19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – jelen ÁSZF, valamint a honlapon található további tájékoztatások
határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és
kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési
feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az
ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.
A jelen ÁSZF rendelkezéseit az Eladó a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult
megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen elolvasni.
Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges
változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek,
azokat az Eladó nem iktatja.

Árak

Az árak forintban értendők. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Panaszügyintézés és jogérvényesítés

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
- Telefon:+36 1 426 0278
- Impresszumban megjelölt honlap
- E-mail: info@jewerlyen.hu
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak,
illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő
forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,
a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles
jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén
helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli
panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg
megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.
Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa
eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben
megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb
határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A

telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a
vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1.a fogyasztó neve, lakcíme,
2.a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3.a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és
egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4.a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a
panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5.a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6.a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7.telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles
megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,
valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói
jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások
során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a
fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében
megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat
megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti
megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy

részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A
fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló
törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg
a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel
rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a
jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak
a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói
jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető
jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez
kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján,
továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi
a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a.a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b.a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c.ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
d.a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e.a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését
f.a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás
kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
g.a testület döntésére irányuló indítványt,
h.a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára
a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt
egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják
érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban,
és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz
kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt
áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres
megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan
alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról
és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is
csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: EFG Cosmetic
Kft.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további
pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései
érvényesek.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő
leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek. A képek
esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak.

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön
által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik
meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a
figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre,
hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul
megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel
alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott
e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát
eredményezheti és meggátolhatja a szerződés

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a
megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk
kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre
szerződés közöttünk. Amennyiben Ön hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan
visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő
Ön általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó munkatársa felhívja az Ön figyelmét a helyes
árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Ön a hibás ár helyett az Eladó által
közölt helyes áron nem köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre
szerződés a felek között.

A honlap használata
A vásárlás folyamata

A Termék kiválasztása
A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen
belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát,
ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket
illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a
terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az
esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.
Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú -
terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne,
mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott
terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik,
hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn
megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés
véglegesítéséig – a "Megrendelés elküldése" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a
kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek
helyezhetőek, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy külön ablak ugrik fel a „ (termék
neve) a kosárba helyezve” szöveggel. Amennyiben Ön nem kíván több terméket kiválasztani, úgy

kattintson a „Kosár” gombra! Amennyiben a kiválasztott terméket szeretné ismét megnézni, vagy
újabb terméket szeretne a kosárba helyezni, úgy kattintson a kívánt termékkategória gombjára.
A Kosár megtekintése
A honlap használata során Ön a honlap tetején található „Kosár megtekintése” ikonra kattintva
bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a
kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb
megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat,
ideértve a kosárba tett termékek árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a
pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.
Vásárlói adatok megadása
„Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomását követően megjelenik a kosár tartalma, illetve az Ön által
kiválasztott termékek megvásárlása esetén az Ön által fizetendő teljes vételár. A „Rendelésed”
dobozban a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Ön köteles megfizetni megrendelés esetén.
A „Számlázás részletei” szövegdobozban teljes nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét tudja
megadni. A ”Szállítási cím” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázás részletei”
során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Ön eltérő címre kéri a szállítást, kérjük pipálja ki az
"Eltérő szállítási cím" rublikát. A „Rendelés jegyzetek” szövegdobozban Ön tetszőlegesen adhat
meg további információt.
A rendelés áttekintése
A fenti szövegdobozok kitöltését követően Ön az "Elolvastam és elfogadom az általános szerződési
feltételeket." rublika ki pipálásával és a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti a
megrendelési folyamatot. A megrendelés véglegesítésével a pénztár oldalra érkezik. Itt láthatja
összegezve az Ön által korábban megadott adatokat, így a Kosár tartalmát, a felhasználói,
számlázási és szállítási adatokat és az Ön által fizetendő összeget.
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni
kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése”
gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az
Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek, és a szerződés az Ön által a honlapon keresztül
tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint
Ön a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát
megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén -
fizetési kötelezettséget von maga után.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Automata üzenet, valamint a rendelés feldolgozásáról és végleges jóváhagyásáról megerősítő email
megy. Azaz így összességében 3 email. Amennyiben Ön 48 órán belül nem kapná meg a
visszaigazolást, úgy mentesül ajánlati kötöttsége alól.

Fizetési módok

Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti. Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett bankja: MKB Bank Zrt. Kedvezményezett neve: EFG Cosmetic Kft. Adószám:
25969591-2- 42 Cégjegyzékszám: 01 09 299204 Kedvezményezett számlaszáma: ..........
Utánvétel
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az
"Utánvétel" fizetési módot.
PayPal
PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos
fizetési módként.
A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben
pénzügyi információi biztonságban maradnak:
•Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal
rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.
•A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli
bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.
•A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle
pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.
•Csatlakozzon a PayPalhoz és fizessen meg egyszerűbben a webáruházban.

Átvételi módok, díjak

A terméket a GLS futárszolgálat szállítja ki.
Bővebb információt itt talál: www.jewerlyen.hu
Ezen szállítási mód díj 1.200,- Ft.

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától
számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést
minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Ön
tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét
kifejezetten kizárja.

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel
fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes
egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A

termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5
munkanapon belül.